Όροι Χρήσης

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η ατομική επιχείρηση Λαμπαδάς Παρασκευάς που στο εξής θα αναφέρεται ως Byteme Systems παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Διαδικτύου, Πληροφορικής και Δικτύων. Λειτουργεί από την 11/5/2020 και παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές, υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών, υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού, υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας.

Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών ή του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, αλλιώς δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του. Η εταιρία Byteme Systems, λειτουργεί υπό την ευθύνη της επιχείρησης Λαμπαδάς Παρασκευάς με διακριτικό τίτλο “Byteme Systems”, αρ. ΓΕ.Μ.Η: 154801936000, ΑΦΜ: 112309570 που εδρεύει επί της οδού Διαμαντόπουλου Βασίλη 29, στην Κοζάνη, Τ.Κ.50131. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6957834585.

Όροι παροχής υπηρεσιών

Η Εταιρεία Byteme Systems για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της και την προστασία των πελατών της συνάπτει Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών για οποιοδήποτε έργο της ανατεθεί. Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών αναφέρει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρίας προς τον Πελάτη, τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μελών, εγγυήσεις και εφαρμοστέο δίκαιο.

Υποχρεώσεις συμβαλλόμενων μελών

Η Εταιρεία υποχρεούται να εκτελέσει το έργο ή/και να παρέχει τις υπηρεσίες που αναγράφονται στην σύμβαση και να ολοκληρώσει την κατασκευή του συμφωνηθέντος Έργου, στο χρονικό διάστημα που απαιτείται και προσυμφωνείται με τον πελάτη. Η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίσει στον Πελάτη την κατά το μέτρο του δυνατού απρόσκοπτη παροχή των συμφωνηθέντων υπηρεσιών.

Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει στην Εταιρεία τις χρεώσεις (τιμήματα, αμοιβές, έξοδα) και με τον τρόπο και κατά το χρόνο που αναφέρονται στη σύμβαση . Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν ότι ένα μέρος του υλικού ή ολόκληρο το απαιτούμενο υλικό θα χορηγείται από την Εταιρεία ή από τρίτους με ευθύνη της Εταιρείας.

Υλοποίηση του Έργου

Συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) στάδια: α) η Εταιρία σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο θα συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών, θα παραδώσει προς έλεγχο και προς έγκριση στον Πελάτη ένα προσχέδιο του έργου. Αν ο Πελάτης έχει αντιρρήσεις επί του προσχεδίου αυτού, η Εταιρία θα προβεί στις αναγκαίες αλλαγές, ώστε ο Πελάτης να παράσχει την έγκριση του. β) μετά την έγκριση του προσχεδίου του έργου από τον Πελάτη, η Εταιρία θα προχωρήσει στην οριστική υλοποίηση και παράδοση του έργου στον Πελάτη.

Η έγκριση του προσχεδίου του έργου από τον Πελάτη είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να προχωρήσει η Εταιρία στην οριστική εκτέλεση και παράδοση του έργου.

Η Εταιρία οφείλει να εκτελέσει και να παραδώσει το Έργο, όπως ακριβώς αυτό περιγράφεται στο προσχέδιο.

Αν ο Πελάτης, μετά την έγκριση του προσχεδίου του έργου, εγείρει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του προσχεδίου, δικαιούται να ζητήσει από την Εταιρία συγκεκριμένες αλλαγές. Σε μια τέτοια περίπτωση όμως, επιβαρύνεται με επιπλέον χρεώσεις (τιμήματα, αμοιβές, έξοδα), πέρα των ήδη συμφωνηθέντων.

Τεχνική υποστήριξη

Η Εταιρία καλείται να παρέχει τεχνική υποστήριξη και απαντήσεις σε ερωτήσεις σας που αφορούν το Έργο, και μόνο αυτό, τηλεφωνικά στο 6957834585 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις 09:00 έως 17:00. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη σε μη εργάσιμες ημέρες και δημόσιες αργίες. Σε περίπτωση ειδικής σύμβασης, οι τρέχοντες όροι και οι προϋποθέσεις παροχής τεχνικής υποστήριξης αίρονται και διαμορφώνονται βάσει αυτής.

Για επείγουσες περιστάσεις, παρέχεται τεχνική υποστήριξη στο 6957834585, ωστόσο ενδέχεται λόγω κωλύματος ή ανωτέρας βίας να μην είναι εφικτή η επικοινωνία ή άμεση επίλυση του προβλήματος. Επείγουσες περιστάσεις χαρακτηρίζονται συμβάντα όπου η επιχειρηματική ή οικονομική δραστηριότητα του Έργου προσβληθεί ή διακοπεί. Η Εταιρία καλείται να επιλύσει όλα τα ζητήματα σε εύλογο χρονικό διάστημα, και να επαναφέρει την επιχειρηματική ή οικονομική δραστηριότητα του Έργου. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει ένα γεγονός ως μη επείγουσα κατάσταση και να παρέχει τεχνική υποστήριξη κατά σειρά προτεραιότητας.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα καθυστέρησης παροχής τεχνικής υποστήριξης, σε περιπτώσεις κωλύματος, φόρτου εργασίας ή ανωτέρας βίας.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετη οικονομική αμοιβή από τον Πελάτη, σε περίπτωση που η παροχή τεχνικής υποστήριξης αφορά (α) καταστάσεις ή γεγονότα, πέρα των ήδη συμφωνηθέντων, (β) κακή χρήση και μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας, (γ) υπαιτιότητα ή βλάβη από τρίτους.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα Μέρη συμφωνούν ότι η Εταιρεία δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού που χορηγείται από τον Πελάτη, ο δε Πελάτης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού που χορηγείται από την Εταιρεία ή από τρίτο προμηθευτή της Εταιρείας.

Επιπλέον τα Μέρη συμφωνούν ότι ο Πελάτης αποκτά, μετά την παράδοση σ’ αυτόν του συμφωνηθέντος έργου και την καταβολή από αυτόν προς την Εταιρεία του συνόλου των χρεώσεων που αναφέρονται στη σύμβαση, το περιουσιακό δικαίωμα επί του Περιεχομένου του έργου.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν καταβάλλει το σύνολο των χρεώσεων στην Εταιρεία μέχρι και 15 εργάσιμες ημέρες μετά την παράδοση του Έργου από την Εταιρεία στον Πελάτη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία της ιστοσελίδας μέχρις ότου ο Πελάτης καταβάλλει το σύνολο των χρεώσεων στην Εταιρεία.

Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναγράφει στην ιστοσελίδα του Πελάτη ότι αυτή δημιουργήθηκε από την Εταιρεία, με τη χρήση διακριτικών εικονιδίων ή διακριτικού κειμένου που παραπέμπουν στις ιστοσελίδες της Εταιρείας με υπερσύνδεσμο (link), καθώς και ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει τη δημιουργία του Έργου, με εικόνες και την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας, στα δείγματα της δουλειάς της.

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο bytemesystems.gr, όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας bytemesystems.gr ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα, και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του bytemesystems.gr.

Καθήκον Εχεμύθειας

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι δεν θα κοινοποιήσουν σε τρίτους, παρά μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με τη σύμβαση, οποιαδήποτε πληροφορία που από τη φύση της ή μετά από συμφωνία θεωρείται εμπιστευτική, ενδεικτικά αναφερομένων εγγράφων, αναφορών, λογισμικού, οργανωτικών πληροφοριών, σχεδίων, εικόνων, κινούμενων εικόνων, βίντεο, φωτογραφιών, ηχητικών σημάτων, γραφικών, της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Πελάτη κ.λπ.

Εγγυήσεις

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη νομιμοποιούνται πλήρως να υπογράψουν τη σύμβαση και να εκτελέσουν τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, χωρίς το δικαίωμά τους αυτό να περιορίζεται ή να απαγορεύεται από προηγούμενες συμβάσεις ή συμφωνίες με τρίτους.

Η Εταιρεία δικαιούται να υπογράψει συμφωνίες και να συνάψει συμβάσεις για κατασκευή έργου ή/και να παρέχει υπηρεσίες με το ίδιο ή παρόμοιο περιεχόμενο με αυτό της συμβάσεως και ιδίως με τα ίδια ή παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά με αυτά της συμβάσεως, εγγυάται όμως ότι δεν θα προχωρήσει στη σύναψη συμβάσεων με τρίτους που αντίκεινται στην σύμβαση.

Ο Πελάτης εγγυάται ότι δεν έχει συνάψει με τρίτους συμβάσεις που αντίκεινται στο περιεχόμενο της συμβάσεως, ούτε πρόκειται να προχωρήσει στη σύναψη με τρίτους τέτοιων συμβάσεων.

Ο Πελάτης εγγυάται ότι το χορηγούμενο στην Εταιρεία υλικό δεν περιέχει ψευδείς ειδήσεις, βεβαιώσεις, ανακοινώσεις και ότι γενικά το περιεχόμενό του ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Η Εταιρεία εγγυάται ότι θα πράξει τα δέοντα για να παραδώσει τμηματικά και εξ’ ολοκλήρου το Έργο, εντός του διαστήματος που αναφέρεται στην Πρόταση ή Σύμβαση που εκδόθηκε. Ουδεμιά ευθύνη φέρει η Εταιρεία α) για περιστατικά καθυστέρησης που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα η σε υπαιτιότητα των προστηθέντων αυτής προσώπων, β) για τυχαία ή περιστατικά ανωτέρας βίας, γ) περιστατικά υγειάς.

Ο Πελάτης εγγυάται ότι θα πράξει τα δέοντα για να εγκρίνει το προσχέδιο, να απαντά σε τυχόν ζητήματα και να παραδώσει ότι υλικό του ζητηθεί για Έργο, εντός του διαστήματος που αναφέρεται στην Πρόταση ή Σύμβαση που εκδόθηκε. Σε περίπτωση βραδυπορίας, καθυστέρησης, μη απόκρισης στο προσχέδιο ή επιθυμίας μη συνέχισης του Έργου από πλευράς του Πελάτη, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την ολική πληρωμή του ποσού της Πρότασης ή Σύμβασης και των συμφωνηθέντων.

Τα Συμβαλλόμενα μέρη εγγυώνται ότι το περιεχόμενο της  συμβάσεως δεν παραβιάζει και δεν πρόκειται να παραβιάσει στο μέλλον οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, ενδεικτικά αναφερομένων δικαιωμάτων στο σήμα ή/και στην ευρεσιτεχνία, πνευματικών δικαιωμάτων, συγγενικών δικαιωμάτων, εμπορικών μυστικών κλπ.
Ειδικά ο Πελάτης εγγυάται ότι έχει ο ίδιος την κυριότητα ή έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη χρήση του υλικού που χορηγεί στην Εταιρεία, και ότι ως προς το υλικό αυτό δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.
Το ίδιο εγγυάται η Εταιρεία ως προς το υλικό που τυχόν χορηγεί η ίδια για την εκτέλεση της συμβάσεως.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εγγυώνται ότι το υλικό που χορηγούν για τους σκοπούς της σύμβασης δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη ή/και τη δημόσια τάξη.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη παραβιάσουν κάποιες από τις ως άνω εγγυήσεις ή/και προκύψει οποιαδήποτε εκ των ως άνω παραβιάσεων εκ μέρους οποιουδήποτε εκ των Συμβαλλομένων Μερών, το Μέρος αυτό υποχρεούται να απαλλάξει τον Αντισυμβαλλόμενό του από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, έξοδα άμυνας, δικαστικά έξοδα και άλλα έξοδα που προέρχονται από απαιτήσεις τρίτων. Η υποχρέωση αυτή προϋποθέτει ότι ο ως άνω Αντισυμβαλλόμενος θα ειδοποιήσει προσηκόντως το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για οποιαδήποτε απαίτηση σχετίζεται με τα παραπάνω και ότι θα καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια και συνδρομή προς το σκοπό της άμυνας ή της επίτευξης συμβιβασμού.

Υπαιτιότητα – Ανωτέρα Βία

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για περιστατικά που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα ή σε υπαιτιότητα των προστηθέντων αυτής προσώπων, για τυχηρά ή περιστατικά ανωτέρας βίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της κακής/πλημμελούς λειτουργίας της ΔΕΗ ή τυχόν άλλης Εταιρείας ή οργανισμού ηλεκτροδοτήσεως, του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΟΤΕ ή άλλης Εταιρείας σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, ή τρίτων, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα ή επηρεάζει την απρόσκοπτη παροχή των συμφωνηθέντων υπηρεσιών.

Άδεια Χρήσης και Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Το bytemesystems.gr παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας bytemesystems.gr, για την επικοινωνία με την εταιρία. Οι επισκέπτες του bytemesystems.gr διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα bytemesystems.gr σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει το bytemesystems.gr, ή τις υπηρεσίες του με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από το bytemesystems.gr

Περιορισμός της ευθύνης από τη χρήση της Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα bytemesystems.gr παρέχεται “ΩΣ ΕΧΕΙ” και “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ”. Το bytemesystems.gr δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη για τις πληροφορίες, περιεχόμενο και υλικό που περιέχονται σε αυτή. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν στην χρήση αυτής με δική τους ευθύνη. Το bytemesystems.gr δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα bytemesystems.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από το bytemesystems.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Παρόλα αυτά παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, στο μέτρο του δυνατού και που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, για την μη ύπαρξη ιών ή/και άλλων βλαπτικών στοιχείων στους servers ή/και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από αυτό. Το bytemesystems.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

Δικαίωμα Αλλαγών

Το byetmesystems.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην εμπορική του πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την εφαρμογή της συμβάσεως θα εφαρμόζεται το Ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη σύμβαση ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης της Κοζάνης.11/5/2020